Salgsbetingelser Skog & Hage

Generelle salgsbetingelser for skogoghage.no

 

1.INNLEDNING

1.1 Disse alminnelige salgsbetingelser kommer til anvendelse såfremt annet ikke er skriftlig avtalt mellom partene.

2.BESTILLING OG ORDRENOTERING

2.1 Normale daglige ordrer på artikler som ligger innenfor vårt vareutvalg og som blir mottatt pr. telefon eller faks eller brev blir ikke bekreftet av T O Slettebøe AS med mindre dette er avtalt med kunden.

2.2 Tilbud utarbeidet av T O Slettebøe AS blir etter kundens aksept endelig og bindende, og disse salgsbetingelsene blir gjeldene.

2.3 T O Slettebøe AS innestår ikke for feil eller misforståelser som måtte oppstå dersom ordren er mottatt pr. telefon. Feil som oppstår ved skriftlige og elektroniske ordre og som skyldes forhold hos T O Slettebøe AS vil bli korrigert eller utbedret uten ugrunnet opphold.

3.SALGSPRISER

3.1 Salgspris framgår normalt av tilbud, ordrebekreftelse, avtaler etc. Alle priser som oppgis er uten merverdiavgift.

3.2 For kunder som har avtale med T O Slettebøe AS gjelder vår veiledende pris minus den aktuelle rabatt som fremgår av avtalen. Alternativt gjelder den nettoprisen som fremgår av avtalen.

3.3 Priser som gjelder våre tilbud og som fremgår av våre ordrebekreftelser er bindende, med mindre det er gjort en innlysende feil enten i vår eller kundens favør.

3.4 Selger forbeholder seg retten til å endre våre veiledende listepriser uten varsel når ikke annet er avtalt.

4.FORSENDELSE OG FRAKTER

4.1 Dersom ikke annet er avtalt skriftlig er alle våre salg på FCA betingelser. I de tilfellene frakt er betalt av T O Slettebøe AS gjelder CPT betingelser.

4.2 Deleleveringer anses som fullverdige leveringer, restordre blir levert fortløpende med mindre annet er avtalt spesielt.

4.3 Risikoen for varens undergang går over på kjøper ved levering iht. salgsbetingelsene under 4.1 Eiendomsretten går over til kjøper når betaling er mottatt.

4.4 Forsendelser skjer normalt iht. avtale med den enkelte kunde.

4.5 Dersom T O Slettebøe AS betaler frakten står T O Slettebøe AS fritt til å velge transportør.

4.6 Frakt og emballasjeomkostninger blir normalt ikke spesifisert på tilbud eller ordrebekreftelser, men kommer som egen linje på faktura.

5.KVALITET OG KVANTITET

5.1 Den kvalitet som forsendes fra T O Slettebøe AS og som er iht. kundens bestilling er bindende for begge parter.

5.2 Dersom det oppstår kvantumsavvik i forhold til pakkseddel, kvalitetsavvik eller transportskade må kunden reklamere skriftlig straks og uten ugrunnet opphold. Dersom kunden har grunn til å returnere varen må det inngås returavtale Jfr. Pkt. 9. Med kvantumsavvik menes så vel fornye som forlite levert.

6.BETALINGSBETINGELSER

6.1 Betalingsbetingelser kan variere etter avtale med kunde. Se eventuelt tilbud eller ordrebekreftelse. Kjøper skal betale mot faktura selv om deler av ordren ikke er levert til samme tid.

6.2 Ved forsinket betaling svares rente iht. morarenteloven av 17.12.1976

6.3 Selger forbeholder seg salgspant i varen inntil den er betalt, jfr. Panteloven av 8.2. 1980 nr. 2 kap. 3

7.PAKKSEDDEL

7.1 Pakkseddelen skal være merket i hht bestillingens krav. Pakkseddelen utfylles med hensyn til bestillingsnummer, kvantum og referanser.

7.2 Dersom sertifikat er spesifisert i bestillingen skal disse normalt leveres sammen med fakturaen.

8.MANGLENDE LEVERINGER / FORSINKELSER

8.1 Levering skal skje iht. avtale med kunde og leveringsforpliktelsen anses ikke som oppfylt før alle ordrelinjer i bestillingen er levert. Deleleveringer aksepteres fullt ut, og selger har rett til å sørge for restlevering/sluttlevering innenfor rimelige tidsfrister.

8.2 Selger plikter imidlertid å underrette kjøper dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstiden vesentlig avviker og ikke kan overholdes. Dersom ny leveringstid ikke er akseptabel for kjøper må dette straks meddeles skriftlig. Varer som er spesialbestilt for kunden kan ikke avbestilles.

8.3 Dersom forsinkelser oppstår på grunn av produksjons­forsinkelser hos våre produsenter, forsinkelser i transport, forsinkelse fra våre underleverandører, strømfeil, dataproblemer eller andre årsaker, kan selger ikke holdes ansvarlig for produksjonsmessige forstyrrelser eller forsinkelser hos våre kunder eller våre kunders forretningsfor­bindelser. Selger har heller ikke noe ansvar for ekstra kostnader som måtte påløpe hos kunden pga. forsinket levering

8.4 Om det er T O Slettebøe AS sin håndtering av en bestilling/ forsendelse som er direkte årsak, kan vi ikke belastes for erstatninger utover verdien av varen.

8.5 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter bestillingen i den utstrekning overholdelsen er blitt forhindret av Force Majeure.

9.RETURAVTALE

9.1 Returer aksepteres kun etter avtale. Returavtaler inngås med vårt ordrekontor/ selger. Kunden skal ved returavtalens inngåelse få oppgitt et returavtale-nummer som skal påføres følgebrev ved retur av varene tilbake til oss.

9.2 Det skal i følgebrev klargjøres årsaken til retur, hvem som er avsender og hvem hos oss avtalen er inngått med.

9.3 Alle returer skal sendes tilbake i originalemballasje.

9.4 For standardvarer gjelder følgende mht. kreditering:

Dersom returen skyldes feilleveranser fra vår side er returen kostnadsfri. Varens fakturerte verdi krediteres kunden med mindre eventuell skade skyldes transport, da gjelder leveringsbetingelsene iht. pkt. 4.1

Dersom returen skyldes forhold hos kunden, belastes returfrakten ham. Dersom vår mottakskontroll godkjenner varen som fullverdig, krediteres avtalt beløp.

9.5 Varer som er spesielt bestilt eller tilvirket til vedkommende kunde kan ikke returneres med mindre den lider av produksjonsmessige mangler eller ikke er i henhold til bestilte spesifikasjoner.

10. REPARASJON

10.1 Reparasjon som ikke inngår under garanti dekkes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko.

11.UTLÅN

11.1 Ved utlån av produkter overtar kunden ansvaret for varen og originalemballasjen. Lånt utstyr returneres for kundens regning og risiko. Retur aksepteres kun for produkter i uskadet stand i uskadet originalemballasje. Ved skade på vare / emballasje belastes kunden et beløp tilsvarende reparasjon. Ved tap belastes kunden hele salgssummen.

12.PATENTER OG RETTIGHETER

12.1 Ved tilvirkning av produkter iht. tegninger og spesifikasjoner som overleveres oss av kjøper, garanterer kjøper at produksjonen kan foregå uten at tredjemanns patenter og rettigheter krenkes.

13.ANSVAR FOR MANGLER OG PRODUKTANSVAR

13.1 Leveransen skal oppfylle bestillingens spesifikasjoner og være i samsvar med angitte krav til ytelse.

13.2 Kjøper skal snarest mulig og uten ugrunnet opphold etter mottak, undersøke leveransen, og umiddelbart reklamere skriftlig dersom varen ikke samsvarer med bestillingen/ ordren/ ordrebekreftelsen.

13.3 Dersom leveransen lider av en mangel har Selger rett og plikt til å utbedre mangelen innen rimelig tid.

13.4 Selger har kun ansvar for produktet og ikke følgeskader utover produktets virkeområde. T O Slettebøe AS har ikke ansvar for følgetap og avledende skader, driftstap, forsinkelser eller tekniske spesifikasjoner vedrørende produktet. Kjøper er selv ansvarlig for at produktet og dets spesifikasjoner er i tråd med den hensikten produktet er ment benyttet til. Skal produktet inn som en del av et større prosjekt er kjøper forpliktet til å påse at de tekniske spesifikasjonene er i overenstemmelse med det aktuelle produktet.

14.TVISTESPØRSMÅL

14.1 Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene vedrørende en bestilling eller et salg avgjøres av de alminnelige Domstoler og med Kristiansand byrett som verneting.

15.ANGRERETT

15.1 Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettloven  og ehandelsloven.
Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.  

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøper angrerettsskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøper ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt.
Dersom kjøper ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

T O Slettebøe AS
02.12.2015